مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
808/65804551/9103/8
10010/61005063/6127/2
12013/41205580/4160/8
14016/01406096/0192/0
16018/616065111/6223/2

مشخصات ابعادی ناودانی های سبک

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
807/05804042/384/6
1008/591004651/54103/08
12010/401205262/4124/8
14012/301405873/8147/6
16014/201606485/2170/4